китай,осогуряване

Осигуряване на физическо лице от Китай

китай,осогуряване

 

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ – доктор по трудово и осигурително право

Въпрос: Физическо лице от Китай иска да открие в България фирма, която ще извършва е-услуги. Няма статут на дългосрочно пребиваващ. Услугите ще се извършват от Китай. Следва ли да внася или не социални осигуровки? За здравното осигуряване сме наясно, че няма да възникне такова задължение.

Отговор: Кодексът за социално осигуряване (КСО) не разграничава лицата в зависимост от тяхното гражданство, а от това дали те упражняват трудова дейност, за която да подлежат на задължително осигуряване – за един или повече осигурени социални рискове. За да възникне задължение за осигуряване е достатъчно лицето да извършва някоя от изброените в чл. 4или чл. 4а от КСО дейности. Осигуряването на собствениците или съдружниците в търговски дружества се осъществява по реда на чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО(т.е. по установения за самоосигуряващите се лица ред). Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 1 КСО осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 КСО и за който са внесени или дължими осигурителни вноски, и продължава до прекратяването й.

Единствено ако лицето не осъществява трудова дейност в дружеството и получава само дивиденти, разпределени от печалбата, то няма да подлежи на осигуряване, тъй като чл. 4, ал. 3, т. 2 КСО определя като задължително осигурени лицата, които „упражняват трудова дейност“ като собственици или съдружници в търговски дружества. При всяко положение дружеството ще трябва да има назначено друго, различно от собственика лице за управител.

Здравното осигуряване на чуждите граждани е уредено в чл. 33ЗЗО. Задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са чуждите граждани или лицата без гражданство, когато имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България. Затова и правилно в самото запитване се посочва, че за чуждите граждани, които нямат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в страната, здравноосигурителна вноска не се дължи. Те заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ.

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *