българия,украйна,договор,

Договор между Република България и Украйна

българия,украйна,договор,

 

 

Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здраво осигуряване

Българска фирма е сключила граждански (консултантски) договор със самоосигуряващо се лице от Украйна (privateentrepreneurial), същото лице е предоставило удостоверение за внесени осигурителни вноски в Украйна. Работата по гражданския договор ще се извършва изцяло от Украйна. Между България и Украйна има сключен Договор за социално осигуряване и Споразумение към него, според който следва да се издаде сертификат УКР/БГ – 1 за социалното осигуряване. Съгласно писмо от Министерството на социалната политика на Украйна, изпратено конкретно по този казус, сертификат УКР/БГ – 1 не може да бъде издаден, тъй като в спогодбата не е посочена компетентната институция за издаването му. При така изложените факти бихме ли могли все пак да се позовем на договора между двете държави и да не правим социалноосигурителни вноски за лицето, или следва да пристъпим към издаване на служебен номер и внасяне на осигуровки в България?

 

В областта на социалното осигуряване между България и Украйна е сключен Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване, ратифициран със закон, приет от 39-ото Народно събрание на 28.11.2001 г. – ДВ, бр. 107 от 11.12.2001 г., издаден от МТСП, в сила от 1.04.2003 г. Съгласно чл. 6 от договора спрямо заетите лица се прилага законодателството на тази договаряща страна, на чиято територия те извършват трудова дейност, независимо от мястото на пребиваване, доколкото в чл. 7 на този договор не се предвижда друго. Спрямо лицата, извършващи самостоятелна дейност, с постоянно пребиваване на територията на едната договаряща страна, които осъществяват трудова дейност на територията на двете договарящи страни, се прилага законодателството на договарящата страна, в която тези лица пребивават постоянно. Съгласно чл. 20 от допълнителните разпоредби на договора документите, необходими за прилагането на този договор, издадени и заверени по установения ред от компетентните органи или компетентните институции на едната договаряща се страна, се приемат от компетентните органи или компетентните институции на другата договаряща страна без легализация.

На основание чл. 19 от допълнителните разпоредби на договора компетентните органи на двете договарящи страни се договарят по процедурните въпроси за прилагането на този договор чрез подписване на отделно споразумение. Сключено е Споразумение между Националния осигурителен институт на Република България и Министерството на труда и социалната политика на Украйна за прилагане на договора между Република България и Украйна за социално осигуряване от 04.09.2001 г. Съгласно чл. 3 от него “Двуезични формуляри”: “При прилагането на договора и споразумението компетентните институции използват договорените от компетентните органи на договарящите страни двуезични формуляри, които съставляват неразделна част от това споразумение: Удостоверение за осигуряване на командированите лица, лица, извършващи самостоятелна дейност (БГ-УКР 1).” Уведомявате ни, че съгласно писмо от Министерството на социалната политика на Украйна, изпратено конкретно по този казус, сертификат УКР/БГ – 1 не може да бъде издаден, тъй като в спогодбата не е посочена компетентната институция за издаването му. Би трябвало тогава министерството в Украйна да даде отговор в конкретния случай какъв е документът и кой го издава, доказващ осигуряването на самоосигуряващото се лице в Украйна. Лицето от Украйна, с което сте сключили граждански договор, е самоосигуряващо се лице в Украйна (privateentrepreneurial) и е предоставило удостоверение за внесени осигурителни вноски в Украйна. Освен това работата по гражданския договор ще са извършва изцяло от територията на Украйна.

В случая е интересно какво предвижда украинското законодателство в тези случаи. Когато лицето получава доходи от чужбина, длъжно ли е да прибави тези суми към доходите си, получени в Украйна, с оглед внасяне на осигурителните вноски и дали документът, който е представил украинският гражданин, обхваща и тези доходи, получени от България, съответно дали върху тях са внесени осигурителните вноски по украинското законодателство. Ако е така, считам, че не е редно върху същите суми да се внасят осигурителни вноски и по българското законодателство. Договорът и Спора­зумението между България и Украйна трябва да бъдат актуализирани по отношение на документите, които трябва да се представят. Освен това в тях няма разпоредби, свързани с внасянето на осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване. Няма текстове, свързани с определяне на приложимото законодателство по отношение на внасянето на осигурителните вноски. Но дотогава считам, че представеният документ от украинския гражданин може да послужи като основание за освобождаване от осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване в България, имайки предвид и цитираните по-горе разпоредби на договора и споразумението. А по отношение на здравното осигуряване осигурителни вноски в България не се дължат, защото лицето няма разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България и подлежи на здравно осигуряване в Украйна. Компетентната българска институция, която е оправомощена да определя приложимото законодателство при внасянето на осигурителните вноски е Националната агенция за приходите.

https://ekspertis.bg/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *